Планетата МАРС променя движението си за 2012г в знак Дева, мунданен 6–ти дом, около 24.01.12г. от 23гр Дева в Ретро /обратно/движение и около 15.04.12г от 4гр Дева отново в директно – Дир2. При ретроградното му движение при хората се забелязва изопачен и замърсен екстраверсен канал за външни действия, лоша адаптация, изтощителни афекти. Може да имат трудности при проява на активност, забавена реакция на външен стимул, неадекватни действия. Агресията се насочва навътре (автоагресия). Проличават предпазливост, неувереност. Един от начините за реализацията е сублимация чрез превключване на енергията от афектни влечения към социални и културни цели. Другият начин на действие е стимулиране на самоусъвършенстването чрез превключване на енергия към по-ефирни нива – чрез емоциите на астрално и чрез умствена активност на ментално. /цитат от Хорарна астрология, вж. стр.”Книги” в сайта / При движението на пл.Марс през зн.Дева  се добавят възможности за мно­го фи­зи­че­с­ки труд, работа с ин­с­т­ру­мен­ти и ме­ха­ни­з­ми, ин­те­рес към ме­ди­ци­на, ин­же­нер­ни и во­ен­ни де­ла. Вси­ч­ки дей­с­т­вия се по­д­ла­гат на кон­т­рол или ог­ра­ни­че­ние. Съ­ще­с­т­ву­ва риск от ос­т­ро възпалително за­бо­ля­ва­не, вне­за­п­но по­ви­ше­ние на тем­пе­ра­ту­ра­та, не­при­я­т­но­с­ти с по­д­чи­не­ни, кон­ф­ли­к­ти в ра­бо­т­ната среда, про­из­во­д­с­т­ве­ни травми. /”Окултна Астрология 2 част”,  вж. стр.”Книги” в сайта /

      При движението „Директно–1 в Ретроградно движение и обратно в Дир.2” си спомнете преди около 2–2,5г за основния фон на събитията в живота ви. Сега нюансите за всеки знак се модифицират: 1 от № на полето, в който попада зн.Дева индивидуално за всеки /Метазодиак от „Астропрактикум 2 част”, вж. стр.”Книги” в сайта /; 2 аспектите на пл.Марс към 1–2–3– деканати / респ. декаденти/ на всеки знак с общо значение. Аспектите към управителите на деканата, т.е. Декадентите – Меркурий, Сатурн, Венера се отчитат при актуалното им движение.; 3 мажорните аспекти на пл.Марс към настоящите  транзити на главни планети /декаденти/ и светила за този период от 24.01.12г до 15.04.12г.  /от „Окултна Астрология 1 част” вж. стр.”Книги” в сайта./  4– за всяка личност се отчита /по желание/ за детайлизиране сигнификатор, алмутен /управител / на дом и в кой дом е движението на пл.Марс по наталния хороскоп.

          Основният характер на действията и възможните общи влияния върху повечето личности през ретро движението на Марс ще са: 

          След 24.01.12г до 15.02.12г – III де­ка­нат на зн.Дева с влияние на пл.Ве­не­ра. Ключ: взи­с­ка­те­лност. Чу­в­с­т­во за логика, дълг и от­го­вор­ност по­д­к­ре­пят всяка сил­на­ ин­ди­ви­ду­ал­ност. Са­мо­на­дея­ни­те ха­ра­к­тери ще се дра­з­нят от пре­пя­т­ствия и по­ло­вин­ча­ти ре­ше­ния. В бор­ба­та за ис­ти­на не трябва да се тър­пят ог­ра­ни­че­ния, но сме­ло да се смъ­к­ват ма­с­ки­те на лъ­жа и ли­це­ме­рие. От 16.02.12г до 13.03.12г –  II де­ка­нат на зн.Дева с влияние на пл. Са­турн. Ключ: до­с­тойн­ст­во. С тър­пе­ние ще бъдат овладени че­с­то­лю­би­ви вле­че­ния. Хо­рата ще са мно­го ико­но­ми­ч­ни, но за бли­з­ки­те си не ще пе­с­тят сре­д­с­т­ва или чу­в­с­т­ва. Ло­ги­ч­ни, гор­ди, ана­ли­ти­ч­ни, повечето хора все пак ще са до­с­та кри­ти­ч­ни в оцен­ки­те си. От 14.03.12г до 21.04.12г – I де­ка­нат на зн.Дева с влияние на пл. Мер­ку­рий. Ключ: бдител­ност. Лансират се спо­со­бните на про­ни­ца­тел­но пла­ни­ра­не ли­ч­но­ст­и. Те ще трябва да съ­о­б­ра­зя­ват ко­га и как да упо­т­ре­бят ду­ми­те, за да са на мяс­то. Ще се търсят при­те­жа­ващите дар за до­с­ти­га­не на цел­та чрез си­ла­та на сло­во­то. / внимание от 13.03. се добавя и влиянието на пл. Мер­ку­рий в ретродвижение. Следва допълнителна информация/

          Планетата Марс за този период преминава с ретро– движение през ща­с­т­ли­ви градуси 18, 16, 5гр Дева /около 22.02; 28.02; 31.03./  и през Кри­ти­ч­ни градуси с бързо действие –  4, 17 гр. в зн.Дева. Може да се добави и значението на градусите по Сибианската символика, посочено в „Окултна Астрология 1 част”. Цитирам от „Окултна Астрология 1 част”, от „Окултна Астрология 2 част” , „Хорарна Астрология”, „Астропрактикум 2ч”   вж. стр.”Книги” в сайта/ Следва информация за пл.Сатурн.

     Своето ретроградно, обратно движение тази година Сатурн започва от 30 градуса на зн.Везни – 11.02.12г /между 08.02. и 11.02. е стационарен/. След втория си стационар между 25–30.06.12г  планетата отново е в директно /праволинейно/ движение от 23 градуса Везни.  Този възел Директно1–Стационарно–Директно2 около 30гр–23гр–30гр в зн.Везни предполага, че ако в миналото човек се е боял от отговорност и не е действувал с индивидуална воля и мъдрост, то не е успял да събере смелост или желание, за да изкупи кармата си в сферата на дома и знака от сегашното местоположение на Сатурн. Сега ще е невъзприемчив към обществени норми и традиции, консервативен. Трябва да развива в себе си чувството за отговорност и високи морални норми. Понякога ще е склонен към прекалени ограничения, въздържание, мнителност или събиране на излишни неща. Сега трябва постоянно да се усъвършенства (професионално и лично), упорито достигайки целите си. Ако търпеливо всеки да развива своята индивидуалност и съдба, то ще може да изкупи част от кармата си и смекчи ударите в живота си. /”Хорарна астрология”/

      Пл.Сатурн е Диспозитор на зн. Ко­зи­рог. Това да­ва не­ве­ро­я­т­на въ­т­ре­ш­на ус­той­чи­вост, здра­ви­на, опо­ра от ве­че из­г­ра­де­ни фор­ми на по­ве­де­ние и об­щу­ва­не. При то­ва Ве­з­ни­те са един от най-за­тво­ре­ните по­тайни знаци и не са скло­нни да афиши­рат раз­но­об­ра­з­ния си, бо­гат въ­т­ре­шен свят. От то­ва, ко­е­то са при­ели за свое и оби­кнали, тру­д­но се от­ка­з­ват. Хората ще имат мно­го из­би­ра­тел­на, кон­к­ре­т­на и “зем­на” оцен­ка, въ­п­ре­ки своя ро­ман­ти­зъм. Те ще мо­гат мно­го де­тайл­но да оце­нят си­ту­а­ци­я­та и по 1-2 еле­мен­та да уло­вят, формулират и на­ло­жат своя схе­ма. От­тук е и дей­с­т­вието на пл.Сатурн по 1-во по­ле Ве­з­ни - кон­к­ре­т­на, ра­зум­на пре­цен­ка и спра­ве­д­ли­ви, ин­те­ле­к­ту­ал­ни, хар­мо­ни­ч­ни об­ще­с­т­ве­ни от­но­ше­ния. В каква форма и къ­де ще се про­я­вят събитията ще се раз­бе­ре по индивидуалното разположение на планетите за всяка личност в зн.Везни и по мяс­то­то в хо­ро­с­ко­па на гла­в­ни­те пла­не­ти от ве­ри­га “А - С - Ан - И”. /учебник „Астропрактикум 2ч”/                                                                                                                                                                                     

          Какво още ще въздейства на събитията при това ретро движение на Сатурн от 11.02.12г до 30.06.12г ? Ангажиран е 3–ти деканат на зн.Везни. Водеща информация /”Окултна астрология 1ч/ – Уп­ра­ви­тел Мер­ку­рий. Ключ: по­с­то­ян­с­т­во. Ще се пре­с­ле­д­ват и за­щи­та­ват упо­ри­то най - бла­го­ро­д­ни идеи, с при­ча­с­т­ност към из­ку­с­т­во и ли­те­ра­ту­ра. Вя­ра­та в целесъобразността на де­ла­та и ки­пя­ща­та жи­з­не­на енер­гия ще по­ма­гат на хората да пре­о­до­ляват вси­ч­ки пре­пя­т­ст­вия. При аг­ре­сия и ко­вар­с­т­во е нужен ра­зу­мен са­мо­кон­т­рол. Сатурн ще въздейства благоприятно върху планети или светила в 1–ви деканат на зн.Козирог, Риба и Телец в края на февруари и средата на март 2012г, докато в началото на март 2012г кармични събития и трудности се стоварват върху хората родени около началото на декември и към края на януари. /вж. стр.”Книги” в сайта/

   Дадената информация е обща база. За всяка личност би трябвало да се отчита /по желание/ с детайлизиране по личните карти /индивидуалната матрица/, в кой дом е движението сега на пл.Сатурн и сигнификатор, алмутен /управител / на кой дом по наталния хороскоп или Метазодиак е той. Важен е също и цикълът на Сатурн за съответната възраст /х№/