Задочният курс за желаещи да изучават „Окултна Астрология от А до Я” се състои от 5 семестъра, по 10 урока, по програмата от книгите "Астропрактикум" 1 и 2 части. Задължително е предварително предаване на такса за всеки семестър, лични данни, информираност  по учебниците “Астропрактикум” 1ч, 2ч. и възможност за из­по­л­з­ване на останалите книги. На първо време "Окултна астрология" 1ч и 2ч; "Нива на еволюционно развитие".

   Доставката е чрез заявка в мрежата от книжарници на „Пингвините” или по "e-shop:www.pe-bg.com" из страната и в г.София, както и от книжарница в г.София: „Елрид” /ул.Солунска 3/ или по директна поръчка от „Талиман-М” по посочените телефони  02.943.32.06 и 0877903118.

   Проверка на работите по лични карти, детайлизиран план за всеки семестър и курсови задачи се дават на всеки ученик поотделно след предварително заплащане /с пощ. превод или разплащателна сметка / по 130лв. на семестър.

   Обучението е с индивидуален подход, практикуми, тестове, курсови работи, като накрая получавате Сертификат за практикуващ астролог. Кореспонденцията е по имейл или обик. поща /след  задължителна връзка по телефон 02.943.32.06 и 0877903118.

    Възможни са платени консултации по лични въпроси или за доизясняване на теми или курсови задачи след предварително договаряне.

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н  За курса „ Ас­т­ро­п­ра­к­ти­кум” по Окул­т­на Ас­т­ро­ло­гия и Ас­т­ро­п­си­хо­ло­гия

ОБЩ ПЛАН  на  “Ас­т­ро­п­ра­к­ти­ку­ма”

            I СЕ­МЕ­С­ТЪР. Окул­т­на и ос­но­в­на ас­т­ро­ло­гия. Ко­с­мо­ге­не­зис. Ко­с­ми­ч­на хо­ло­г­ра­ма на пла­не­тар­на­та ин­кар­на­ция. Ко­с­мо­г­ра­ма - из­чи­с­ле­ние, ин­тер­п­ре­тация. Три­го­нал­но и те­т­ра­го­нал­но де­ле­ние на про­с­т­ран­с­т­во­то. Си­г­на­тур­на се­ман­ти­ка на пла­не­ти­те - кар­ми­чен и ко­с­ми­чен ста­тус. Кар­ми­ч­но зна­че­ние на Ме­та­зо­ди­а­ка при зна­ци­те от Овен до Ри­ба. Ана­лиз на Зо­ди­а­ка по Слън­чев знак от Овен до Ри­ба спо­ред 4-те ни­ва на съ­з­на­ни­е­то.

            2 СЕ­МЕ­СТЪР. Пла­не­ти в знаци­те от Овен до Риба - при­н­цип, фун­к­ция, фор­ми на про­я­ва, ни­ва на раз­ви­тие. Ас­пе­к­ти - на­со­че­ност, уп­ра­в­ле­ние и раз­ви­тие. Стру­к­ту­ри на Бру­но Ху­берт. Кон­фи­гу­ра­ции на Марк Джонс и Зо­ро­а­с­тър. Ци­к­ли - лу­нен и пла­не­тен. Четирите енер­гий­ни ве­ри­ги "А-С-Ан-И" и па­ра­лел­ни­те връ­з­ки ме­ж­ду тях.

            3 СЕ­МЕ­С­ТЪР. По­с­т­ро­я­ва­не на хо­ро­с­ко­па - ин­тер­п­ре­та­ция и връ­з­ка ме­ж­ду до­мо­ве­те. Зна­че­ние на пла­не­ти­те по мя­с­то­то им в дом и знак, ас­пе­к­та­ция и уп­ра­в­ле­ние. Из­чи­с­ле­ние на ли­ч­ния хо­ро­с­коп и тра­к­то­в­ка.

            4 СЕ­МЕ­С­ТЪР. Пла­не­ти и про­фе­сии. Ком­бина­ции спо­ред двой­с­т­ве­но­то зна­че­ние на пла­не­та в дом и знак (по ко­с­мо­г­ра­ма, ме­та­зо­ди­ак и хо­ро­с­коп). Лун­ни­те въз­ли - мя­с­то по дом и знак и зна­че­ни­е­то им за про­фе­си­о­нал­на­та или жи­з­не­на дей­ност. Ин­тер­пре­та­ция по да­ден хо­ро­с­коп. Ви­до­ве про­г­но­с­ти­ч­ни ме­то­ди. Пла­не­т­ни, со­лар­ни и лу­нар­ни тран­зи­ти по Ме­та­зо­ди­а­ка и Хо­ро­с­ко­па. Про­г­но­с­ти­ч­ни ме­то­ди по пър­ви­ч­на, вто­ри­ч­на и тре­ти­ч­на про­г­ре­сии. Сим­во­ли­ч­на ди­ре­к­ция. 

ПЪР­ВИ СЕ­МЕ­С­ТЪР.   ОКУЛ­Т­НА И  ОС­НО­В­НА   АС­Т­РО­ЛО­ГИЯ

             1 УРОК. Ко­с­мо­ге­не­зис. Ко­с­ми­ч­на хо­ло­г­ра­ма на при­чин­но-сле­д­с­т­ве­на­та връ­з­ка ме­ж­ду Ма­к­ро­ко­с­мо­са и Ми­к­ро­ко­с­мо­са при Въ­п­лъ­ще­ни­е­то на вся­ка ин­ди­ви­ду­ал­ност.

            2 УРОК. Стру­к­ту­ра на зо­ди­а­кал­ни­те съ­з­ве­з­дия. Ос­но­в­ни по­ня­тия по Ас­т­ро­но­мия. Си­г­на­ту­ра на пла­не­ти­те, ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка, при­н­цип, фор­ма.

            3 УРОК. Три­го­нал­но и те­т­ра­го­нал­но де­ле­ние на про­с­т­ран­с­т­во­то. Зо­ни, по­лу­с­фе­ри. Кар­ми­чен ста­тус. Вла­ди­ка на хо­ро­с­ко­па.        

            4 УРОК. Ква­д­ран­ти, кръст, сти­хия. Ко­с­ми­чен ста­тус на пла­не­ти­те.  

            5 УРОК. Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка на Зна­ци­те. Ин­тер­п­ре­та­ция  по Ме­та­зо­ди­а­ка.

            6 УРОК. Тъл­ку­ва­не чрез при­ме­ри на Ме­та­зо­ди­а­ка при зна­ци­те от Овен до Ри­ба.

            7 УРОК.  Ана­лиз на Зо­ди­а­ка по Слън­чев знак спо­ред 4-те ни­ва на съ­з­на­ни­е­то. Син­те­ти­чен знак, бал на пла­не­ти­те, Бин­д­ху.

            8 УРОК.  Ана­лиз на Зо­ди­а­ка по Слън­чев знак спо­ред 4-те ни­ва на съ­з­на­ни­е­то.

            9 УРОК.  Ана­лиз на Зо­ди­а­ка по Слън­чев знак спо­ред 4-те ни­ва на съ­з­на­ни­е­то.

            10 УРОК.  Ана­лиз на Зо­ди­а­ка по Слън­чев знак спо­ред 4-те ни­ва на съ­з­на­ни­е­то.

            11 УРОК. Ана­лиз на зна­ци­те по зо­ди­а­кал­но­то ме­с­то на Лу­на­та и Лун­ни­те фа­зи. Лун­ни дни.

            Откъс от книгата за задочно обучение „Астропрактикум 1ч” - .....То­ч­но от Ко­с­мо­ге­не­зи­са се изу­ча­ва то­зи си­на­с­т­ри­чен стро­еж на чо­ве­ш­кия и со­ци­а­лен ор­га­ни­зъм. При раз­г­ле­ж­да­не на вся­ко жи­во съ­ще­с­т­во ка­то Ми­к­ро­ко­с­мос със сле­ди от въз­дей­с­т­ви­е­то на мно­го ко­с­миче­с­ки за­ко­ни, на пър­во мя­с­то тря­б­ва да се от­бе­ля­з­ва как те се из­ра­зя­ват чрез пър­ви­ч­на­та ма­те­рия на зна­ка. Дви­га­те­ли за те­зи за­ко­ни са пла­не­ти­те ка­то ос­но­в­ни фун­к­ци­о­нал­ни си­ли. На тре­тия по­люс се вклю­ч­ва тя­ло­то ка­то храм за Ду­ха и Ду­ша­та. Те­х­ни­те про­я­ви на пър­во ма­те­ри­ал­но ни­во се до­и­зя­с­ня­ват чрез ас­пе­к­ти­те. Зна­ци­те об­ра­зу­ват в то­зи храм пъл­не­жа на ко­ло­ни­те, сте­ни­те и ос­но­ви­те, съ­з­да­вай­ки ос­но­в­на­та ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка на кор­пу­са. Чо­ве­ш­ка­та съ­д­ба, био­а­у­ра и тя­ло мо­гат сим­во­ли­ч­но да се раз­де­лят на 12 зо­ни, вся­ка от ко­и­то се уп­ра­в­ля­ва от оп­ре­де­лен зо­ди­а­ка­лен знак.

            Жи­з­не­на­та си­ла, не­об­хо­ди­ма за из­пъл­не­ние на кар­ми­ч­ни­те за­да­чи в та­зи ин­кар­на­ция, се по­лу­ча­ва от зве­з­д­ни­те по­с­ла­ния на Ко­с­ми­че­с­ко­то съ­з­на­ние чрез раз­п­ръ­с­на­та­та в Слън­че­ва­та си­с­те­ма Пра­на. То­ва е ог­не­на­та ми­съл на Бо­га. При не­й­на­та ко­ли­че­с­т­ве­на или ка­че­с­т­ве­на оцен­ка и ин­ди­ви­ду­а­лен про­г­ноз се взе­мат пре­д­вид гла­в­но по­ло­же­ни­е­то на  Слън­це и Лу­на, АСЦ и МС, пла­не­ти, зна­ци, ас­пе­к­та­ция и ко­с­ми­чен или кар­ми­чен ста­тус чрез 3 фа­к­то­ра - ко­с­мо­г­ра­ма, ме­та­зо­ди­ак и хо­ро­с­коп. Тря­б­ва да се кон­цен­т­ри­ра вни­ма­ни­е­то вър­ху вся­ка “дре­бо­лия”, ка­то се раз­г­ле­ж­дат те­зи ман­да­ли де­тайл­но от­на­ча­ло по­от­дел­но. По­с­ле се сра­в­ня­ват чрез зна­ци, пла­не­ти и фи­к­ти­в­ни то­ч­ки. Те пре­д­с­та­в­ля­ват фун­к­ци­о­ни­ра­щи ча­с­ти ка­то в ча­со­в­ни­ков ме­ха­ни­зъм. Чо­ве­ш­ки­ят ор­га­ни­зъм е мно­го­с­лой­на, мно­го­о­б­ра­з­на хо­ло­г­ра­ф­с­ка фи­гу­ра и по­до­б­но на ди­а­ман­та има мно­го пло­с­ко­с­ти за от­ра­зя­ва­не под раз­ли­чен ъгъл на све­т­лин­ни­те лъ­чи. Ако се при­е­ме, че да­ден енер­ги­ен лъч - ас­пект се про­ве­ж­да от оп­ре­де­ле­на пла­не­та, то от чи­с­то­та­та и ъгъ­ла на пре­чу­п­ва­не на лъ­ча ще за­ви­сят на­ше­то са­мо­чу­в­с­т­вие, здра­ве и хар­мо­ни­чен ре­зо­нанс с окол­на­та сре­да. На пър­во мя­с­то тря­б­ва да се про­с­ле­ди за­ра­ж­да­не­то и про­я­ва­та на ос­но­в­на­та идея на Ко­с­ми­че­с­ко­то съ­з­на­ние. По­с­ле да се раз­г­ле­ж­да па­но­рам­но ко­с­ми­че­с­ки­ят по­р­т­рет в ан­фас, ляв и де­сен про­фил (ме­та­зо­ди­ак, ко­с­мо­г­ра­ма и хо­ро­с­коп) и на­к­рая се изу­ча­ва вли­я­ни­е­то на пла­не­ти и све­ти­ла вър­ху вся­ка ин­ди­ви­ду­ал­ност или со­ци­ум.

            Бо­же­с­т­ве­на­та сим­фо­ния за вся­ка ли­ч­ност се съ­с­та­вя от ко­с­ми­че­с­кия Ра­зум пре­ди още да се е за­ро­ди­ла ми­съл­та за по­ре­д­на­та ни ин­кар­на­ция в енер­го­ин­фор­ма­ци­он­на­та сфе­ра “Ака­ши”. То­ва ста­ва до­ри пре­ди про­я­ва­та на же­ла­ние от Ду­ха и Ду­ша­та да се въ­п­лъ­тят. Про­ди­к­ту­ва­но е от кар­ми­ч­на­ пред­опре­де­ле­ност и обе­к­ти­вен ко­с­ми­чен план. То­нал­ност­та се ак­цен­ти­ра чрез ге­не­ти­ч­на­та про­г­ра­ма на Слън­це в знак и се из­би­ра то­ч­но оп­ре­де­лен мар­ш­рут в то­зи жи­вот по мре­жа­та от ас­пе­к­т­ни­те ли­ни­ии, свър­з­ва­щи пла­не­ти­те.

            То­ч­но ско­ор­ди­ни­ра­ни­ят план от­ра­зя­ва при­чин­но-сле­д­с­т­ве­ни­те връ­з­ки от ми­на­ли ин­кар­на­ции, ко­и­то са за­пи­са­ни в ком­пю­тър­на­та па­мет на Ко­с­ми­че­с­ко­то съ­з­на­ние или в об­що­то енер­го­ин­фо­ма­ци­он­но по­ле на Ака­ши сфе­ри­те.  В та­зи Все­лен­с­ка би­б­ли­о­те­ка за все­ки един от нас има мно­го­том­на по­ре­ди­ца и през все­ки жи­вот ние до­пи­с­ва­ме по ед­на гла­ва в на­ша­та кни­га на жи­во­та.   /следва продължение/