Образът на партньора е романтичен, приятен и идеалистичен човек, за когото могат да се грижат, съчувстват и поддържат. Ако той боледува с удоволствие се заемат с лечението му. Общи склонности, общи интереси и взаимно приспособяване ценят и в брака, и в партньорството, но рядко дават без да очакват да получат нещо в замяна и то изгодно. Децата грижливо се възпитават и приучават към борба с житейските трудности, към житейски навици за спазване на морал и почтенност. Обща прогноза за личности от знак Де­ва за 2012г. Успехите им ще се дъл­жат на уме­ни­е­то на хо­ра­та де­тайл­но да син­те­зи­рат вси­ч­ки фа­к­ти от да­де­на си­ту­а­ция или об­с­та­но­в­ка. Те ще съ­з­да­дат но­ва си­с­те­ма в но­во ка­че­с­т­во, из­чи­с­т­вай­ки не­нуж­но­то мно­го пре­ци­з­но и тър­пе­ли­во. Уси­лията ще са насочени към ес­те­ти­ч­но въз­пи­та­ние или ети­ч­ни слу­же­б­ни от­но­ше­ния. Способността им кри­ти­ч­но да отбелязват всяка дреболия може да им по­пре­чи да видят цялостно картината и да допуснат глобална грешка. Те мо­гат да из­в­ле­кат ма­к­си­мал­на по­л­за при ми­ни­мал­ни въз­мо­ж­но­с­ти от вси­ч­ко, ада­п­ти­рай­ки се бър­зо или об­ра­т­но - да бъ­дат ели­ми­ни­ра­ни, стъ­п­ка­ни, при­ну­де­ни да се са­мо­по­жер­т­ват и са­мо­о­т­ре­кат.

       Родените между 22.08. и 02.09. /I де­ка­нат/ през 2012г ще проявяват спо­со­бности за про­ни­ца­тел­но пла­ни­ра­не. Ли­ч­но­ст­та ще съ­о­б­ра­зя­ва ко­га и как да упо­т­ре­би ду­ми­те, за да са на мяс­то, когато съ­по­с­та­вя и съ­о­б­щава ис­ти­на или укор. За до­с­ти­га­не на цели­те тя ще изяви най-силните  си чер­ти: ин­те­лект, па­мет, ана­ли­ти­чен ум, упо­рит стре­меж към зна­ния. Достига пре­к­ра­с­ни пе­р­с­пе­к­ти­ви в на­у­ката с пун­к­ту­а­лен труд. Ще трябва да използва мно­го си­ли и вре­ме, за да про­ана­ли­зи­ра вся­ка своя стъ­п­ка или факт. Въз­ни­ква па­ра­до­к­сът от то­ва, че въ­п­ре­ки своя ра­ци­о­на­ли­зъм и стре­меж към ре­зул­та­т­на цел, не­й­на­та тен­ден­ция ще е да ре­а­ли­зи­ра гла­в­но се­бе си. И успява! Отдавна отлагана стара цел ще бъде достигната. Родените между 02.09. и 12.09. /II де­ка­нат/ през 2012г  За те­зи хо­ра ико­но­ми­ите ще са главната задача, но за бли­з­ки­те си няма да пе­с­тят сре­д­с­т­ва или чу­в­с­т­ва. Възможни са въ­д­во­ре­ни в жи­во­та пла­но­ве и на­де­ж­ди, ла­с­ка­еща са­мо­лю­би­е­то ти­тла, по­ле­з­ни при­я­тел­с­ки от­но­ше­ния, по­мощ от же­ни или ро­д­ни­ни. Па­ри ид­ват от не­о­ча­к­ва­ни пла­но­ве и про­е­к­ти, от до­пъл­ни­тел­ни­ до­хо­ди, от вли­я­тел­ни по­к­ро­ви­те­ли, ко­и­то спо­ма­гат за из­ди­га­нето им в жи­во­та. Сме­т­ка­джий­с­т­во­то обаче при кон­та­к­ти и ра­бо­та ще пре­ди­з­ви­к­ва емо­ци­о­нал­ни раз­но­г­ла­сия и ма­те­ри­ал­ни тру­д­но­с­ти. Родените между 12.09. и 22.10. /III де­ка­нат/ през 2012г ще се дра­з­нят от пре­пя­т­ствия и по­ло­вин­ча­ти ре­ше­ния, сме­ло смъ­к­вай­ки ма­с­ки­те на лъ­жа и ли­це­ме­рие. Ще се ну­ж­да­ят от емо­ци­о­нал­на по­д­д­ръ­ж­ка от пар­т­ньо­ра или об­ще­с­т­во­то. Ос­но­в­ни­ят  мо­тив ще е стре­меж към ста­бил­ност, ред, логика и от­го­вор­ност към де­ца­та. До­с­ти­гат ре­зул­та­ти при окултна, организационна или възпитателна ра­бо­та като убе­ж­да­ват и въздействат по ори­ги­нал­ен начин. Ще ста­ва не­пре­къ­с­но­то ру­ше­не и из­г­ра­ж­да­не в но­во ка­че­с­т­во и вид на не­ща­та в живота. Про­ме­ните ще изи­с­к­ват но­ва про­г­ра­ма за про­фе­си­о­нал­ни контакти, ди­с­ку­сии, вле­че­ние към зна­ния, мно­го пъ­ту­ва­ния.

      За допълнителна прогноза съгласно промененото движение на пл.Марс от 24.01.12г/23гр Дева до 15.04.12г/4гр Дева - в ретро, обратно движение и от 16.04.12г отново в директно от 4 градуса Дева вижте добавената информация на страница "Астро- Гита Мерджанова"