Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

        Сътрудничеството и партньорството са много важни за тяхното благополучие, но за да се развиват и съживяват, търсят горещи импулсивни личности. Партньорите според тях трябва да имат еднакви художествени вкусове, еднакви цели и културни интереси. Склонни са към прибързани бракове , но и към неочаквано прекъснати връзки. Семейният им живот не обещава покой и не минава без скандали, ревност и страсти. В децата си създават вкус, култура и естетични норми на живот. Обща прогноза за личности от зн.Везни за 2012г. Те ще се стре­мят към ду­хо­в­но са­мо­по­з­на­ние, въз­ви­ше­ние, твор­че­с­ка ре­а­ли­за­ция. Ще по­ка­з­ва ал­тер­на­ти­в­ни­те спо­со­б­но­с­ти при сблъ­сък с им­пул­си от­с­ре­ща, от пар­т­ньо­ра или вън­ш­на­та со­ци­ал­на сре­да. Ще се тър­си ра­зу­мен ком­п­ро­мис чрез п­рактично сло­во. Ог­ром­на ин­фор­ма­ция ще се пре­да­ва чрез уче­ние, за­кон, власт, ре­ли­гия. Действията на човека или отразяват обществените потребности, или са адекватни на личните му желания. Това облекчава ада­п­та­ци­я­та му в слу­же­б­ната йерархия и по­д­дър­жа­не на си­с­те­ма от фор­мал­ни връ­з­ки в ко­ле­к­тивите, където попада.                                                                                                                                           

        Родените между 23.09. и 02.10. /I де­ка­нат/ през 2012г. Те­зи хо­ра ще са пре­к­ра­сен из­то­ч­ник на ори­ги­нал­ни идеи и ефе­к­ти­в­ни си­с­те­ми за хар­мо­ни­зи­ра­не. Животът ги ка­ра да тър­сят и съ­з­да­ват ес­те­ти­ч­ни фор­ми око­ло се­бе си. Вси­ч­ко, до ко­е­то се до­ко­с­ват с ду­ша, очи, ръ­це тря­б­ва да е естетично и етично. Ак­ти­в­ността е във вси­ч­ко свър­за­но с ин­фор­ма­ция, ко­му­ни­ка­ция, тър­го­вия чрез жив, по­д­ви­жен ум, на­ми­ращ бър­зо път или сре­д­ства за до­с­ти­га­не на цел­та. Су­бе­к­тът се стре­ми да се уе­ди­ни, изо­ли­ра, да скрие сво­и­те пла­но­ве и ми­с­ли, да сме­ни ме­с­то­жи­тел­с­т­во. Ме­ж­ду чле­но­ве­те на се­мей­с­т­во­то въз­ни­к­ват раз­но­г­ла­сия, конфликти, напрегнати отношения. Родените между 02.10. и 12.10 /II де­ка­нат/ през 2012г.са не­за­ви­си­ми ин­ди­ви­ду­ал­ности, чи­е­то сво­бо­до­ми­с­лие ще обай­ва и при­в­ли­ча. Те­зи хо­ра ще пре­на­сят сво­я­та енер­гия, бо­д­рост и све­т­ла ат­мо­с­фе­ра вър­ху ау­ди­то­рия от бли­з­ки по дух хо­ра при съ­в­ме­с­т­на ра­бо­та. Ще проявяват ли­бе­рал­ната чер­та в ха­ра­к­те­ра си от­но­с­но вси­ч­ко ори­ги­нал­но и неординарно. Ще се це­нят те­х­ни­че­с­ки­те до­с­ти­же­ния, съ­з­да­ва­щи удо­б­ст­во и ком­форт. За те­зи хора сил­на­та ин­ту­и­ция и спо­со­б­но­ст­та да ра­бо­тят с по­д­съ­з­на­ни­е­то ще са гла­в­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти в еже­д­не­ви­е­то. Ре­ше­ни­я­та вне­за­п­но ще им хрум­ват, а пар­т­ньо­ри­те и бли­з­ки­те око­ло тях чу­в­с­т­ват емо­ци­о­на­лен ре­зо­нанс. Родените между 12.10. и 23.10. /III де­ка­нат/ през 2012г. ще при­в­ли­чат вни­ма­ни­ето на окол­ни­те и тру­д­но ще кон­т­ро­ли­рат емо­ци­о­нал­ни­те си съ­с­то­я­ния (ка­п­ри­зи, съл­зи, по­ви­ше­на сен­зи­ти­в­ност). Вя­ра­та в целесъобразността на де­ла­та и ки­пя­ща­та жи­з­не­на енер­гия ще им по­ма­гат да пре­о­до­ляват вси­ч­ки пре­пя­т­ст­вия. Ще се спра­вят се със сре­ща­ни­те про­я­ви на аг­ре­сия и ко­вар­с­т­во чрез ра­зу­мен са­мо­кон­т­рол. Те оби­чат да са ан­га­жи­ра­ни на ня­кол­ко фрон­та с по ня­кол­ко де­ла, ко­и­то да се до­пъл­ват и ура­в­но­ве­ся­ват по­ме­ж­ду си, но не винаги ще успяват.

 /вижте Допълнителна информация към съответната стравица/