Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

      Ексцентричен, спонтанен, непредсказуем, Водолеят търси силни партньори. В отношенията го привлича оригиналното и го отблъсква обикновеното, скучното. Често плаши партньора си със своята интелигентност и начетеност. В брака цари любов и искренност, законност и вярност. Партньорът трябва да притежава голяма способност и желание за адаптация. Децата способстват за хубавия брак. Водолеят ги възпитава по най-прогресивен начин и се гордее с тях. Обща прогноза за личностите от зн.Водолей за 2012г. Те офор­мят кръ­га от при­я­те­ли и подбират со­ци­ал­ни­те си пар­т­ньо­ри са­мо, ако имат до­пир­ни то­ч­ки в цели, иде­а­ли и кул­тур­ни ин­те­ре­си. Големи печалби, но и големи разходи ще имат. Трудностите са в семейство, цели, служба, болест на родители, професионални грешки. Преодоляват стари заблуди, изчистват пречещи дела и хора. Късмет и светла помощ имат в партньорските отношения, особено в края на годината. Родените между 20.01. и 30.01. през 2012г /I де­ка­нат/ съумяват да пре­о­до­леят вси­ч­ки пре­пя­т­с­т­вия. Спо­со­б­но­с­ти­те си ще из­по­л­з­ват ра­ци­о­нал­но в своя по­л­за, съ­че­та­вай­ки по­ле­з­но­то с при­я­т­но­то. На лице са из­ме­не­ния на пла­но­ве и на­де­ж­ди, по­д­д­ръ­ж­ка от же­ни, по­пу­ляр­ност чрез по­л­зо­т­во­рен труд, тай­ни из­с­ле­д­ва­ния, ико­но­ми­ч­ност, ра­ци­о­нал­ност, чу­в­с­т­во за дълг и ор­га­ни­за­ция. В про­фе­си­о­нал­ните де­ла съум­яват да по­д­дър­жат своя статускво. Възможни са че­с­ти ра­зо­ча­ро­ва­ния, по­ви­ше­на от­па­дн­а­лост, хро­ни­ч­ни бо­ле­с­ти. Ус­пе­хи в жи­во­та ще имат чрез не­с­тан­дар­т­но проя­ве­на во­ля и въ­о­б­ра­же­ние в ин­те­ле­к­ту­ал­ни про­фе­сии. Родените между 30.01. и 09.02. през 2012г /II де­ка­нат/ трябва да са с бе­зу­п­ре­ч­ни мо­ти­ви, из­вън вся­ка­к­во съм­не­ние, а до­во­ди­те да са неос­пор­вани. Жи­во­тът им е раз­но­о­б­ра­зен, а ак­ти­в­ността е във вси­ч­ко свър­за­но с ин­фор­ма­ция, ко­му­ни­ка­ция, тър­го­вия чрез жив, по­д­ви­жен ум, на­ми­ращ бър­зо път или сре­д­ства за до­с­ти­га­не на цел­та. На пър­во мяс­то ще са ан­га­жи­мен­тите с ро­ди­те­ли, дом, стре­ме­жи към про­мя­на на ме­с­то­жи­тел­с­т­во, на квар­ти­ра. Имат ус­пех и ра­дост от де­ца, до­ве­рие от же­ни, при­вър­за­ност към дом, се­мей­с­т­во, ре­ли­гия. Не са изключени тру­д­но­с­ти с ка­пи­та­ли и на­с­ле­д­с­т­во, раз­хо­ди, хи­рур­ги­че­с­ка на­ме­са, не­ща­с­тен слу­чай или бо­лест в се­мей­с­т­во­то, ко­ле­ба­ния, не­в­ро­ти­ч­ни ус­ло­ж­не­ния. Родените между 09.02. и 19.02. през 2012г /III де­ка­нат/ чрез стре­меж към съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, уни­кал­ни та­лан­ти и про­фе­си­о­на­ли­зъм в да­де­на об­ласт добиват уве­ре­но­ст и до­с­та­тъ­че­н до­ход. Без­раз­съ­д­но из­по­л­з­ва­не си­ли­те на дру­ги­те в своя по­л­за е свър­за­но с опа­с­ни ин­т­ри­ги. По­до­б­ря­ват се фи­нан­со­вите де­ла от пар­т­ньо­ри или съ­п­руг/а/. Склон­ни са към спон­тан­но въз­ни­к­ва­щи съ­б­ла­з­ни, ря­з­ко про­ме­­ня­щи се от­но­ше­ния, кра­т­ки дружески, не сексуални връ­з­ки. Опасност има при на­ла­га­не на ли­ч­на во­ля в кон­та­к­ти­те, ин­ди­ви­ду­ал­ни це­ли и неаде­к­ва­т­но, некри­ти­ч­но от­но­ше­ние към свои по­с­тъ­п­ки, пре­цен­ки и ми­с­ли.