Астрологичните анализи само въз основа на слънчевия знак не заменят индивидуалния хороскоп, но хвърлят светлина на много аспекти  
от човешката съдба. По принципа на подобието можем да си представим обществото като нашата Галактика. Галактиката съдържа много
слънчеви системи, а всеки човек също може да бъде отделна слънчева система с индивидуална звезда в центъра. Реакциите на личността
в общите или индивидуални взаимоотношения, било то в професия, партньорство, любов или брак зависят от жизнената енергия на тази
звезда, тоест от слънчевия знак на първо място.

     Дви­же­ни­е­то на Зе­мя­та око­ло Слън­це­то оп­ре­де­ля зо­ди­а­кал­ния кръг, а око­ло сво­я­та ос тя се об­ръ­ща на 360гр за 24 ча­са, ка­то все­ки гра­дус се сме­ня при­б­ли­зи­тел­но за четири ми­ну­ти и след око­ло 2 ча­са Ас­цен­ден­тът (ASC), Куспидите на X (МС) и респективно на другите домове сме­нят зна­ка си. Раз­де­ляй­ки то­зи кръг на 12 ча­с­ти, ние ще по­лу­чим 12 до­мо­ве, 12 за­ли­ч­ки с раз­ли­ч­на го­ле­ми­на и по­тен­ци­ал­но енер­гий­но съ­дър­жа­ние спо­ред пла­не­ти­те в тях и ас­пе­к­ти­те към тях. В се­вер­но­то по­лу­ша­рие ASC се за­дър­жа по­ве­че в зна­ци­те от есен­но­то ра­в­но­ден­с­т­вие (Де­ва и Ве­з­ни) и по-бър­зо ми­на­ва през зна­ци­те от про­ле­т­но­то ра­в­но­ден­с­т­вие (Ри­ба и Овен), а в юж­но­то по­лу­ша­рие е об­ра­т­но. За чо­ве­ка мо­мен­тът на ра­ж­да­не е за­ря­та в жи­во­та му, ко­я­то очер­та­ва гла­в­ни­ят му кръст към Гол­го­та­та за та­зи ин­кар­на­ция чрез оси­те на хо­ри­зон­та и ме­ри­ди­а­на.

     Тъй ка­то в цен­тъ­ра на жи­во­та и ко­с­ми­че­с­ки­те про­це­си стои чо­ве­кът, ана­ли­зи­рай­ки кар­та­та тря­б­ва да се стре­мим да съ­з­да­дем ця­ло­с­т­на кар­ти­на за не­го, за скри­ти­те му и яв­ни на­к­лон­но­с­ти и пре­д­ра­з­по­ло­же­ния, ка­к­то в ду­хо­в­на­та, та­ка и в съ­би­тий­на­та сфе­ра. Най-дъл­бо­ки­ят, съ­к­ро­вен пласт не е до­с­тъ­пен за все­ки. Съ­з­на­ни­е­то ни оби­к­но­ве­но плу­ва по пе­ри­фе­ри­я­та и ние ви­ж­да­ме на­ше­то ”АЗ” в об­к­ръ­жа­ва­щия ни свят, отъ­ж­де­с­т­вя­вай­ки се с ре­а­к­ци­и­те си към не­го. Ко­га­то ние изу­ча­ва­ме ли­ч­но­ст­та по­с­ре­д­с­т­вом хо­ро­с­ко­па или се­бе си чрез са­мо­на­б­лю­де­ние, то от­на­ча­ло осъ­з­на­ва­ме по­вър­х­но­с­т­ни­те пла­с­то­ве и фун­к­ци­и­те им. На­б­лю­да­вай­ки сво­и­те и чу­ж­ди ре­а­к­ции на жи­з­не­ни­те си­ту­а­ции, ние за­по­ч­ва­ме да осъ­з­на­ва­ме ис­тин­с­ка­та си стру­к­ту­ра и да от­к­ри­ва­ме в се­бе си склон­но­с­ти, до­не­се­ни в то­зи жи­вот ка­то на­с­ле­д­с­т­во (кар­ми­че­с­ко­то зна­че­ние на при­щи­п­на­ти­те от ку­с­пи­ди­те на до­мо­ве­те зна­ци).

     До­мо­ве­те са ка­то зна­ци на “зем­ния Зо­ди­ак” /аналог. с Метазодиака/, от­ра­зя­ва­щи тен­ден­ци­и­те за про­я­ва на “не­бе­с­ния Зо­ди­ак”. Хер­ме­ти­че­с­ка­та си­с­тема от до­мо­ве е свър­за­на с 12 двой­ни ча­са на дре­в­ни­те ва­ви­лон­ци, хал­дей­ци, еги­п­тя­ни и де­но­но­щ­ни­ят Слън­чев ци­къл. Сти­хи­и­те се връ­щат към сво­я­та ар­хе­ти­пи­ч­на про­я­ва чрез 10+12+12+7 па­ра­ме­т­ра, с ко­и­то ние тря­б­ва да опе­ри­ра­ме (10 пла­не­ти, 12 зна­ка, 12 до­ма и 7 ма­жор­ни ас­пе­к­та), като с това получаваме основно 12 по 12 по 10 = 1440 различни личности. Реакциите им на най-важните събития се детайлизират чрез седемте мажорни аспекта между планетите /1440 по 7=10080/. Добавяйки кармични и творчески аспекти, конфигурации и индивидуални аспектни фигури, както и своята интуиция, един професионален астролог може да направи персонален хороскоп на всяка абсолютна индивидуалност. Важно е да почисти повърхността на вашата матрица и като в магическо огледало да съзре семето на Божествения Дух с вложените потенции и мрежата от съдбоносни пътеки в живота на всеки човек./следва продължение/

част от книгата "ОКУЛТНА АСТРОЛОГИЯ" , АСТРОЛОГИЧНИ ДОМОВЕ - събитиен израз на жизнената ни енергия,  II част,, второ преработено издание, г.София 2004г, ;  "Талиман - М" - инж. Гита Мерджанова, ISBN 954-9.............

        ^bf_cg`dhaei

 За допълнителни общи прогнози вижте в добавена страница "допълнителна информация", а за индивидуални  - по посочените координати, телефони и ел.поща за персонална връзка.