Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

     Любопитни и експресивни, те са щастливи, когато в семейния живот царят законност, достойна независимост, доверие и свобода. Девиз: “Не ме обвързвай с вериги!” Дружбата за тях има голямо значение. Образът на партньора - образован, щедър, благороден, умен. Възможни за повече от един брак. Обичат децата и ги възпитават либерално. Обиди ли ги партньорът, те бързо се реваншират публично и не му обръщат повече внимание. Обща прогноза за личности от зн. Близнаци за 2012г. За­п­лахата от  не­пре­д­ви­де­ни опа­с­но­с­ти, ги ка­ра вси­ч­ко да из­про­б­ват, ек­с­пе­ри­мен­ти­рат и да до­бият го­лям опит, кой­то оба­че тру­д­но ще из­по­л­з­ват. Във вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та си с по-го­ле­ми гру­пи­ро­в­ки, ще са пре­д­па­з­ли­ви, се­ри­о­з­ни и ста­бил­ни, ка­то уме­ят да “пре­дъ­в­чат” чу­ж­да­та енер­го-ин­фор­ма­ци­он­на ма­те­рия и да я от­х­вър­лят. При вън­шен на­тиск или емо­ци­о­нал­на не­у­до­в­ле­т­во­ре­ност те ле­с­но мо­гат да сме­нят цел­та и сре­д­с­т­ва­та за до­с­ти­га­не­то й, осо­бе­но ако са за­с­т­ра­ше­ни от не­що.

      Родените между 20.05. и 30.05. /I де­ка­нат/ през 2012г  Вро­де­на ин­те­ле­к­ту­ал­ност и спо­со­б­ност за де­ду­к­ция им по­з­во­ля­ва да ръ­ко­во­дят дръ­з­ко и уве­ре­но, бър­зо взи­май­ки ре­ше­ни­я­та. Ди­п­ло­ма­ти­ч­ност и ен­ту­си­а­зъм оси­гу­ря­ват ви­сок про­фе­си­о­на­ли­зъм, но “из­га­ряй­ки” не­р­в­на­та енер­гия, те мо­гат да изтощят жи­з­не­ни­те си си­ли. Ин­ди­видът ще тър­си и ще съ­з­да­ва ус­ло­вия за дей­ствие в сре­да­та - оду­ше­ве­на или не­оду­ше­ве­на. За да се чу­в­с­т­ва пъл­но­це­нен, той тря­б­ва да се про­ме­ня, ада­п­ти­ра бър­зо, да го раз­бе­рат и да раз­бе­ре пра­к­ти­ч­но­то при­ло­же­ние на сло­ве­с­ния и ми­с­ло­вен по­ток, но това не винаги ще му се отдава. Родените между 30.05. и 10.06. / II де­ка­нат/ през 2012г ще са пре­д­п­ри­ем­чи­ви ли­ч­но­сти с ин­те­рес към раз­ни сфе­ри в из­ку­с­т­во­то. Ще пъ­те­ше­с­т­ват и обе­к­ти­в­но ще раз­ре­ша­ват де­ло­ви про­б­ле­ми, оси­гу­ря­вай­ки своя про­г­рес. По­д­ви­ж­ни, де­ло­ви, въ­т­ре­ш­но ра­ци­о­нал­ни, те за вся­ко нещо ­ще имат ло­ги­ч­но обя­с­не­ние. Интуитивно ще намират изход от тай­ни пре­пя­т­с­т­вия, от ог­ра­ни­че­ния, от не­о­бя­с­ни­ми пе­чал и мъ­ка. Па­ри­ ще по­лу­ча­ват от спо­лу­ч­ли­ви ка­пи­та­ло­в­ло­же­ния, но са възможни не­при­я­т­но­с­ти във вза­и­мо­о­т­но­ше­ния и осигуряване на фи­нан­си. Родените между 10.06. и 21.06. /III де­ка­нат/ през 2012г ще се стре­мят та­ка да про­с­ве­тят и по­о­щ­рят хо­ра­та, че те да мо­гат да на­п­ра­вят вси­ч­ко са­ми за се­бе си. Бли­зост чо­век ще до­пу­с­ка са­мо с ро­д­ни­ни и вер­ни при­я­те­ли. В слу­же­б­ни­те от­но­ше­ния ще са открити и кон­та­к­т­ни, но за­па­з­ват ли­ч­ните си идеи и та­к­ти­ка. При до­с­ти­га­не на но­ви це­ли ще използват всяка кон­к­ре­т­на­ въз­мо­ж­ност, за да из­в­ле­кат по­л­за от до­с­ти­г­на­то­то по­ло­же­ние, при­я­тел­с­ки или про­фе­си­о­на­лен кон­такт. Въз­мо­ж­но е са­мо­п­ро­и­з­вол­но из­ле­ку­ва­не, тър­пе­ние при лечение, пра­к­ти­ч­но уме­ние вси­ч­ко да се ком­би­ни­ра и из­по­л­з­ва за тази цел.