Идеалът му е топло домашно огнище, солиден дом, и деца способни да осигурят тила на Козирога за самореализация. Във външните партньорски контакти се ориентира по интуиция и трезва пресметливост. Способни са на силни чувтва, но сдържано и с голяма отговорност се отнасят към партньора си. Задача във брака за тях е продължение на рода, като чувството не трябва да пречи на жизнения му път. Децата възпитават сухо, но честолюбиво, разкривайки им не винаги подходящи за възрастта им сериозни истини. Обща прогноза: През 2012г  ли­ч­ностите със сил­но про­я­вен знак Ко­зи­рог добиват си­ла, фа­на­ти­зъм и упор­с­т­во в стремежа си да до­с­ти­г­нат най-ви­со­кия връх в развитието си и се при­б­ли­жат ма­к­си­мал­но до “вър­хо­в­на­та” цел, не­за­ви­си­мо от вси­ч­ки опа­с­но­с­ти.  Съществени промени със съдбоносни последствия ще настъпят при индивидите, родени до 02.01. /1 деканат/. Енер­ги­я­та им мо­же да се ока­же по­­ти­с­ка­ща за хо­ра­та око­ло тях. То­ва са хо­ра на фанатични дей­с­т­вия, по­тен­ци­ал­ни ор­га­ни­за­то­ри, кои­то могат да из­по­л­з­ват енер­ги­я­та на другите хо­ра, ма­ни­пу­ли­рай­ки ги. При родените до 11.01./2 деканат/ има опасност човек  да па­д­не в пропастта на най-дъл­бо­ка де­п­ре­сия, от която мо­же да из­ле­зе само с чу­ж­да по­мощ. Възможни са па­ри от же­ни, по на­с­ле­д­с­т­во или прекалени раз­хо­ди за ду­ше­вен ком­форт, удо­вол­с­т­вия, деца. Бла­го­п­ри­я­т­ни са фи­нан­со­вите де­ла, при­я­тел­с­ките връ­з­ки, но са възможни измами и разочарования, емо­ци­о­нал­ни тру­д­но­с­ти, ло­ши ети­ч­ни и ес­те­ти­ч­ни про­я­ви при кон­такт. Необходими са издръжливост, упор­с­т­во, тър­пе­ние, но без им­пул­си­в­ност. Родените след 11.01./3 деканат/ получават най–добри възможности за достигане на целите си. Необходимо е само да се въздържат от импулсивна ре­акция на емо­ци­о­нал­ното съ­с­то­я­ние на пар­т­ньо­ра, ка­то при това не го из­пу­с­кат от очи. Благоприятно се променят иму­ще­с­т­ве­ни от­но­ше­ния с пар­т­ньо­ри и не­я­с­ните си­ту­а­ции в мо­рал­ни­те ан­га­жи­мен­ти. Осъществен е стре­межът към пъ­те­ше­с­т­вия, към контакти във връ­з­ка с ра­бо­та в чу­ж­би­на, ко­ман­ди­ро­в­ки. Към висши зна­ния, об­ра­зо­ва­ние,  творчество се от­на­сят ка­то към за­дъл­жи­тел­ни нор­ми и ме­то­ди на дей­с­т­вия, за да се достигнат по-високи резултати и статус при пра­к­ти­ч­ната им ре­а­ли­за­ция. Ста­бил­ни фор­ми на по­ве­де­ние, връзки и контакти ще са ви необходими след края на август 2012г. За всички от знак Козирог главното през 2012 ще е про­я­ва на въ­о­б­ра­же­ние, дори фа­на­ти­зъм при но­ви де­ла.  Ко­ле­ба­ни­я­та съ­з­да­ват не­с­та­бил­ност, ра­зо­ча­ро­ва­ние и гре­ш­ки в пла­ни­ра­не­то. При си­лен Са­турн те до­с­ти­гат зре­лост и опит чрез на­пре­г­нат труд, из­по­л­з­вай­ки ре­зул­та­ти от пре­о­до­ле­ни ми­на­ли за­т­ру­д­не­ния, но остават мал­ко не­до­во­лни и не­у­ве­рени в се­бе си, за­ком­п­ле­к­со­вани.

     Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.