Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

          Импулсивен, екзалтиран, той утвърждава своето лидерство във всеки контакт или съюз, у дома или в обществото. В любовта е страстен, инициативен. Девиз: “Партньорът трябва да е завоюван и целта или обекта достигнати за минимум време”. Контактува и поддържа брак докато намира покой и хармония. Слабости трудно прощава. Към децата се отнася също така: обича ги горещо, но слабости не допуска. Ако усети измама, драма не прави, но охлажда отношенията си. Обща прогноза за личности от зн.Овен за 2012г. Ще се тър­сят ме­с­та с го­ля­мо на­пре­же­ние на си­ли­те, по­ле за би­т­ка и с по­ви­ше­ни ам­би­ции ще се стремят към при­з­на­ние на про­я­вите си в све­та. Очертават се пътешествия и връзки с чужбина, многоплановост, доход от социални организации и корпорации. Възможни са трудности при търговски операции с имущество, партньорски бизнес, професионални контакти. Вън­ш­ни пре­пя­т­с­т­вия и липса на ус­ло­вия за пре­о­до­ля­ва­не­то им ще доведат до изо­ла­ция, кри­зи в бра­ка или про­фе­си­я­та, са­мо­и­зо­ла­ция за­ра­ди пе­чал­ба (ра­бо­та у до­ма) или по­до­б­но по­ло­же­ние за партньора .

          Родените между 20.03. и 30.03. /I де­ка­нат/ през 2012г. Индивидът не е ориентиран към нови връзки и впечатления, но при ретроспективните си размишления ще открие по-задълбочени, принципиално нови разбирания по въпросите чрез умствено осъзнаване на практичните проблеми. Съумяват да се ада­п­ти­рат, ко­ор­ди­ни­рат и за­вър­ш­ват дела­та си с во­ля,  пре­о­до­ля­вайки  не­ща­с­тията. Без да осъ­з­на­ват при­чи­ни­те, ко­и­то ги ак­ти­ви­рат, те ще се п­о­то­пят на­пъл­но в илю­зо­рен свят, при­е­май­ки пре­жи­вя­ва­ни­я­та на дру­ги­те ка­то свои. В слу­ж­ба­та ще са не­у­до­в­ле­т­во­рени, не мо­гат да стоят на ед­но мяс­то или не мо­гат да си на­ме­рят ра­бо­та. Ще успеят да се справят с кредити или служебни задължения при из­ме­не­ния на пла­но­вете си. Родените между 30.03. и 10.04. /II де­ка­нат/ през 2012г ще тър­сят сце­на­та в жи­во­та, на ко­я­то могат да бле­с­тят, да внасят но­ви твор­че­с­ки из­ме­не­ния. Някои ин­ди­ви­ди може да имат  трудности с деца, комуникации или здраве. Болезнените реакции на дреболии водят до неадекватни постъпки при контактите, де­с­по­ти­зъм, аг­ре­сия, вла­с­т­ност, пре­чу­п­ва­не на чу­ж­да во­ля. На пър­во мяс­то ще из­п­лу­ват ан­га­жи­мен­ти с ро­ди­те­ли, се­мей­с­т­во, дом, стре­ме­жи към про­мя­на на ме­с­то­жи­тел­с­т­во, на квар­ти­ра. Съ­би­ти­я­та в жи­во­та ще му на­ла­гат по­с­то­ян­ни кар­ми­че­с­ки изи­с­к­ва­ния за ог­ра­ни­че­ние, са­мо­о­г­ра­ни­че­ние, за­щи­та от на­пре­г­на­ти от­но­ше­ния. Въз­ни­к­ва же­ла­ни­е­то за пси­хи­че­с­ка про­е­к­ция на въ­т­ре­ш­ни­те про­б­ле­ми и тру­д­но­с­ти вър­ху пар­т­ньо­ри­те. Ка­че­с­т­вено се ме­ни оцен­ка­та му за ав­то­ри­те­ти, йе­рар­хи­чен и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред, по­д­чи­не­ние, за­дъл­же­ния, гри­жи за де­ца, здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми. Родените между 10.04. и 20.04. /III де­ка­нат/ през 2012г ще съ­з­на­ват це­на­та на па­ри­те ка­то сре­д­с­т­во за енер­го­об­мен и си­гур­ност. Могат да до­с­ти­г­нат ва­ж­ни по­зи­ции в слу­ж­ба, би­з­нес или жизненоважно де­ло. Ин­ту­ити­вно в­зети­те правилни ре­ше­ния го из­мъ­к­ват от най-за­п­ле­те­ни и сло­ж­ни про­б­ле­ми. Ин­ди­ви­дът ще прояви ори­ги­на­лно въ­о­б­ра­же­ние, ин­ту­и­ция, пър­га­ва ми­съл, пре­д­п­ри­ем­чивост. Мо­же да ги упо­т­ре­би в про­фе­сии, свър­за­ни с но­ви ме­то­ди на из­с­ле­д­ва­не, обучение, като по­х­ва­ла­та за не­го е най-до­б­ри­ят сти­мул. Самочувствието може да пострада от материална нестабилност, не­по­д­чи­не­ние, не­же­ла­ние да се съ­о­б­ра­зя­ва с ав­то­ри­те­ти и за­ко­ни. Възможни са ще­ти и за­гу­ба на вре­ме за­ра­ди при­вър­за­ност към чле­но­ве­те на се­ме­йс­т­во­то.