Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

     Стабилен и спокоен, той търси партньор властен, богат и страстен. Ако партньорът отговаря на неговите представи за реалност, достъпност и сигурност, сключва съюз твърд и балансиран като брака. Бракът на ревнивия Телец се съпровожда понякога с кавги и тежки конфликти. Обича домашния комфорт и търпеливо, с любов възпитава и отглежда потомството си. Обиди и измени не прощава, но контактите окончателно никога не прекратява. Обща прогноза за личности от зн.Телец за 2012г. Ще се тър­сят ме­с­та и на­чи­ни, чрез ко­и­то мо­же да се на­тру­па енер­гия. Положителни са ко­ле­к­ти­в­ни­те вза­и­мо­дей­с­т­вия и ин­ту­и­ти­в­но въз­при­е­ма­не на но­ви про­г­ра­ми. Възможни са скри­ти ро­ман­ти­ч­ни от­но­ше­ния или пла­то­ни­ч­на лю­бо­в­, но има опа­с­но­ст илю­зор­но да при­е­мете да­ден при­я­тел­с­ки кръг или об­вър­з­ва­що пар­тньор­с­т­во. Пазете се от ма­ги­че­с­ко въз­дей­с­т­вие на пар­тньори­ с те­жък, по­д­ти­с­кащ ха­ра­к­тер. Имате тай­ни пре­пя­т­с­т­вия при раз­к­ри­ва­не и до­с­ти­га­не на це­ли, ин­т­ри­ги на тай­ни­те вра­го­ве, бор­ба с ис­тин­с­ки и мни­ми про­ти­в­ни­ци. Побеждавате чрез ук­ре­п­ва­не на ко­ле­к­ти­в­ни и се­мей­ни връ­з­ки, чрез хла­д­но­к­ръ­в­но по­с­ре­ща­не и кон­т­рол на ек­с­т­ре­мал­ни си­ту­а­ции.

          Родените между 19.04 и 30.04. /I де­ка­нат/ през 2012г при ре­а­ли­за­ция на инстинктивните си хрумвания би трябвало да са дру­же­лю­бни, общителни. От рояка идеи в главата им все някоя ще намира подходящо за приложение място и пра­к­ти­чно решение. Този ин­ди­ви­ду­а­лист мно­го тру­д­но, с не­же­ла­ние ще тръ­г­не след чу­ж­да во­ля. Не­об­хо­дим е осъ­з­нат им­пулс: “Аз ис­кам!”, да­ващ фор­ма на ми­с­ли и же­ла­ния, действия и воля. В слу­ж­ба­та ще е не­у­до­в­ле­т­во­рен, не мо­же да стои на ед­но мяс­то или не мо­же да си на­ме­ри ра­бо­та. Оттук и проявите на  не­по­д­чи­не­ние, не­же­ла­ние да се съ­о­б­ра­зя­ва с ав­то­ри­те­ти и за­ко­ни.По­я­вя­ват се все­въ­з­мо­ж­ни пре­пя­т­с­т­вия в ра­бо­та­та. Родените между 30.04. и 10.05. /II де­ка­нат/ през 2012г успяват във всички сфери, където са необходими труд, ентусиазъм, ор­га­ни­зация и кра­с­но­ре­чие. Проявяват оп­ти­ми­зъм и тре­з­ва оцен­ка за гра­ни­ци­те на сво­и­те въз­мо­ж­но­с­ти при решение на жизнените проблеми. Гла­в­ната си ин­кар­на­ци­он­на за­да­ча личността ще разрешава чрез кон­та­к­ти, ин­фор­ма­ция и упо­ри­та ра­бо­та, която по­ня­ко­га е без субективна ми­съл, а про­с­то за­що­то е поела отговорността за определен ­то­ва­р. Осъ­з­натият индивид ще е ак­ти­вен и вся­ка ра­бо­та той би мо­гъл да пре­вър­не в пе­сен или иг­ра. Об­с­то­я­тел­с­т­ва­та ще раз­к­рият пред чо­ве­ка из­хо­дите от тру­д­ни и за­бър­ка­ни си­ту­а­ции, во­дейки го към ду­хо­в­ни про­я­ви, ко­и­то той по-ра­но не е за­бе­ля­з­вал. Родените между 10.05. и 21.05. /III де­ка­нат/ през 2012г трябва да бъ­дат мно­го из­би­ра­те­лни и спра­ве­д­ливи в ра­бо­та­та и за­дъл­же­ни­я­та си. Пар­т­ньо­ри или де­ла вни­ма­тел­но ще се „пре­те­г­лят на ве­з­ни­те” и оце­няват. Ево­лю­ци­о­нен про­г­рес ще по­с­ти­гнат чрез су­ро­ва, хла­д­на оцен­ка на фа­к­ти и гре­ш­ки, по­тъ­п­к­вай­ки сла­би­те емо­ции. Ще проявяват кон­сер­ва­ти­зъм и лю­бов към ос­та­ре­ли, но функционални правила или ве­щи, ка­к­то и от­го­вор­ност за из­пъл­не­ние на да­де­но обе­ща­ние. Изникват ситуации, при които могат­ да об­ви­нят чо­ве­ка за вси­ч­ки въз­мо­ж­ни гре­хо­ве, ко­и­то не е из­вър­шил, и да го на­м­ра­зят. Има опасност да из­вър­шите в да­де­ни мо­мен­ти не­с­вой­с­т­ве­ни де­ла, ка­то че ли сте по­па­д­нали в дя­вол­с­ка мре­жа.