Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

     Като огнена, доминираща личност, Лъвът търси партньор, който да бъде приятел, оригинален, безкористен, интелектуален, независим. Партньорството за него е свободен съюз на интелектуална и приятелска основа. Страда от хладни отношения и в брака са възможни неочаквани обрати. Понякога съпружеската верност може да се пропука, но бракът за него трябва да остане здрав и незасегнат. Децата си възпитават с желязна ръка в кадифена ръкавица. Измамата на партньора ги наскърбява дълбоко. Обща прогноза за личности от зн.Лъв за 2012г. Основните събития ще са свързани със са­мо­о­съ­з­на­ва­не и кон­цен­т­ра­ци­я­ на ин­ди­ви­ду­ал­ни по­тен­ции. Ще се стре­мят без­съ­з­на­тел­но да се на­ми­рат в цен­тъ­ра на съ­би­тия и гру­па от ли­ч­но­с­ти, мал­ко или мно­го за­ви­си­ми от тях – деца, любими същества или организации, дело, бизнес, печалба, творчество, бляскави прояви. За тях ще е мно­го ва­ж­но да имат са­мо­чу­в­с­т­ви­е­. Жи­ве­ей­ки в по­с­то­ян­но дви­же­ние към ня­ка­к­ва цел, те ус­пя­ват да из­пъл­нят със сми­съл жи­во­та си. Си­лен е и мо­ти­вът за опо­з­нава­не на све­та и на се­бе си чрез ек­с­пан­зия на ин­те­ре­си, пътешествия в чужбина и кон­та­к­ти. Не е склонен към нови връзки и впечатления, но преразглежда минали събития и преработва информацията в себе си. Възможни са професионални трудности и грижи около родители.

     Родените между 23.07. и 01.08. /I де­ка­нат/ през 2012г  ре­а­ли­зи­рат ин­те­ре­си­те си с ен­ту­си­а­зъм, но ще имат малко приятели. За тях често се от­к­ри­ват но­ви хо­ри­зон­ти за на­д­ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие. Про­ме­ни имат в до­ма­ш­ни­те де­ла, бър­зи и не­ре­гу­ли­ра­ни при­хо­ди, печалби. Могат да раз­чи­тат на об­ще­с­т­вото и се­мей­с­т­вото. В живота им се за­бе­ля­з­ва изи­с­к­ва­не за по­ви­ше­ние на ста­тус, стре­меж към спо­ро­ве, бър­зи­на и ак­ти­в­ност при об­щу­ва­не. С го­ля­ма ра­бо­то­с­по­со­б­ност, оп­ти­ми­зъм, пра­к­ти­чност ще достигнат ма­те­ри­ал­но бла­го­по­лу­чие и са­мо­чу­в­с­т­вие. Оби­чат де­ца­та и ра­бо­та­та с мла­де­ж­та. Родените между  01.08. и 12.08. /II де­ка­нат/ през 2012г са спо­со­бни да во­дят и уп­ра­в­ля­ват с ана­ли­ти­чен ум, тре­з­ва по­ли­ти­че­с­ка и жи­з­не­на пре­цен­ка. Те ще це­нят ус­пе­ха до­с­ти­г­нат са­мо с ли­ч­ни уси­лия, като за­во­ю­ват ав­то­ри­тет и при­з­на­ние в очи­те на об­к­ръ­жа­ва­щи­те. По­ня­ко­га ще го­рят от же­ла­ние да се из­тъ­к­нат и за­д­ми­нат по до­с­тойн­с­т­ва по-ви­со­ко сто­я­щи­те. По­мощ идва от по­з­на­ти, но­ва ща­с­т­ли­ва дру­ж­ба, бла­го­п­ри­я­т­но раз­ви­тие на де­ла и пла­но­ве. Ще има мно­го връ­з­ки на ра­бо­тата си и нови въз­мо­ж­ности за пун­к­ту­ал­но уче­не, про­фе­си­о­нал­но обу­че­ние. От­но­ше­ни­я­та с бли­з­ки и при­я­те­ли ще са ста­бил­ни. Об­ще­с­т­ве­ни­те от­но­ше­ния са мал­ко су­хи, на­пре­г­на­ти. Емо­ци­о­нал­ното на­пре­же­ние може да доведе до фи­нан­со­ви тру­д­но­с­ти, гре­ш­ки в пла­ни­ра­не­то, ком­п­ле­к­си. Родените между 12.08. и 23.08. /III де­ка­нат/ през 2012г имат  стре­меж към раз­но­о­б­ра­зие в жи­во­та и ми­с­ли­те. За сти­му­ла­ция на ин­те­ле­к­та си, те се ну­ж­даят от не­пр­екъ­с­нат по­ток све­жи, но­ви идеи и ориентири за действие. Ре­ши­тел­но ще за­щи­тят се­бе си и достойнствата си, осо­бе­но ако е за­се­г­на­то че­с­то­лю­би­е­то им. Из­д­ръ­ж­ли­ви, съ­о­б­ра­зи­тел­ни, спо­со­б­ни на те­жък фи­зи­че­с­ки труд, те преодоляват ог­ра­ни­чения и кар­ми­чния дълг към ми­на­ло­то. Въз­мо­ж­ни са ка­та­с­т­ро­фи, автоаварии, не­ща­с­т­ни слу­чаи, не­об­ми­с­ле­ни пла­но­ве и про­из­вол. Хар­мо­ни­ч­но съ­че­та­ние на во­ля и емо­ции, пси­хи­че­с­ка ура­в­но­ве­се­ност водят до до­б­ри ­о­т­но­ше­ния в се­мей­с­т­во­то, с май­ка­та, с ро­ди­те­ли­те и спо­лу­ч­лив брак. Ада­п­та­ци­я­та е до­б­ра, об­ще­с­т­ве­ни­те нор­ми се спа­з­ват и здра­ве­то е ста­би­лно.