Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

     Независимо от природното си състрадание и любвеобилност рибите се нуждаят от критичен партньор, който да ги заземява, връща в реалността, практичен, организиран, акуратен. До брак се стига по материален интерес или по психологична причина и може да не е един. В контактите си ценят взаимното уважение и безкористната взаимопомощ. Децата си възпитават с нежност и им създават усет към изкуство, музика и към космическата хармония. Обща прогноза за личности от зн.Риба за 2012г. Тя ве­щае ма­те­ри­ал­но и ду­хо­в­но бо­га­т­с­т­во, ус­пе­шен жи­вот, но чрез  ис­тин­с­ко зна­ние, мъ­д­рост и пре­небреже­ние към ма­те­ри­ал­но­то. Чо­век ще има въз­мо­ж­ност да из­пък­не с та­лан­ти и спо­со­б­но­с­ти. Ус­пе­хът ид­ва чрез усър­дие и вни­ма­ние при те­ж­ката ра­бо­та с до­б­рите и против злите сили. Ин­ди­ви­дът мо­же с ду­ше­в­на­та си си­ла да тран­с­фор­ми­ра идеите до тя­х­на­та кон­к­ре­т­на про­я­ва и да избегне опа­с­ности от вне­за­п­ни за­гу­би, бе­зи­з­хо­д­ни си­ту­а­ции, раз­вод - фи­к­ти­вен или дей­с­т­ви­те­лен. Родените между 19.02 и 29.02. /I де­ка­нат/ през 2012г. За да ус­пеят, те ще трябва без­жа­ло­с­т­но да чи­с­тят илю­зии, вре­д­ни на­ви­ци. Съ­чу­в­с­т­ви­е­то и по­мо­щ­та им печелят са­мо до­с­той­ни­те. Ще са необходими пре­д­ви­д­ливост, ме­то­ди­ч­но из­пъл­не­ние на пла­но­ве, ба­в­но до­с­ти­га­не на ус­пех чрез ин­тен­зи­в­на ра­бо­та, ог­ром­ни уси­лия и ста­ра­ние. Уве­ли­ча­ват се пла­но­ве­те и раз­но­о­б­ра­зи­е­то им, но­ви по­з­нан­с­т­ва, раз­ши­ря­ване на кон­та­к­ти­те, връ­з­ки с по-мла­ди хо­ра. Бла­го­п­ри­я­т­но е по­ло­же­нието за ли­бе­рал­ни про­фе­сии, но­ва дру­ж­ба и ин­те­ле­к­ту­ал­ни кон­та­к­ти. Родените между 29.02 и 10.03. /II де­ка­нат/ през 2012г. Жи­во­то въ­о­б­ра­же­ние, при­ло­же­но в ко­я­то и да е про­фе­сия, ще по­ма­га за из­г­раж­дане на пре­к­ра­с­на ре­пу­та­ция и же­ла­на­та от нея сла­ва. За да бъ­дат удо­в­ле­т­во­ре­ни, те тря­б­ва да кон­тактуват без да ре­а­ги­рат субективно на об­к­ръ­же­ни­е­то. Ще се стре­мят да бъ­дат гри­жо­в­ни май­ки и ро­ди­те­ли, без да го де­мон­с­т­ри­рат. До­мът и се­мей­с­т­во­то придобиват за тях го­ля­мо зна­че­ние. Тру­д­но ще постигат емо­ци­о­нал­ното ра­в­но­ве­сие и про­б­лемът е в хар­мо­ни­зи­ра­не на от­но­ше­нията (с дру­гия пол и ро­ди­те­ли­). Родените между 10.03 и 20.03. /III де­ка­нат/ през 2012г. То­зи енер­ги­чен, ра­ци­о­на­лен чо­век ще из­по­л­зва енер­гията си, за да ре­а­ли­зи­ра фан­та­зи­и­те си в раз­но­обра­з­ни сфе­ри на дей­ност. Кон­та­к­ти­те и опи­тът им не­пре­къ­с­на­то ще се ме­нят съ­о­б­раз­но при­ро­д­ни­те и со­ци­ал­ни за­ко­ни. Ме­ч­ти­те им са кон­к­ре­т­ни, пра­к­ти­ч­ни и с оп­ре­де­ле­ни про­с­т­ран­с­т­ве­но-вре­мен­ни гра­ни­ци. Ще се забелязват ус­пе­ш­ни ини­ци­а­ти­ви, на­чи­на­ния и на­по­ри­с­ти дей­с­т­вия, ко­и­то за­ся­гат дру­ги­те. Об­ще­с­т­ве­ни­ят жи­вот и вън­ш­на­та дей­ност ще преобладават над лич­ни­те ин­те­ре­си.