Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

     Сантименталният и чувствителен Рак търси зрял партньор, който може да му осигури надеждно убежище, защитен дом и организиран живот. Трябва му брачна половинка, способна да даде на децата му социална защитеност, домашен уют и добро възпитание. Верни са в брака. Ако партньорът ги излъже, дават вид, че не са забелязали, но го запомнят завинаги и в последствие внимават. Обща прогноза за личности от зн.Рак за 2012г. Основните събития ще се изразяват в кри­ти­ч­ни си­ту­а­ции, ко­га­то Ра­ка е спо­со­бен та­ка да мо­би­ли­зи­ра въ­т­ре­ш­ни­те си кар­ми­ч­ни ре­зер­ви от мно­го да­ле­ч­ни ин­кар­на­ции и ро­до­ва па­мет, че да шо­ки­ра  окол­ни­те с ори­ги­нал­ни решения и енер­ги­я­та си. По­ня­ко­га илю­зор­но ще въз­при­е­ма не са­мо про­б­ле­ми­те, све­та и хо­ра­та, но и со­б­с­т­ве­ни­те си въз­мо­ж­но­с­ти. Ще прояви склон­но­с­т ­да тър­си пър­во по­л­за за се­бе си, ко­ри­с­т­но при­я­тел­с­т­во, пре­с­ме­т­ли­вост в от­но­ше­ни­я­та, по­ви­ше­но са­мо­чу­в­с­т­вие. Ще има про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ли­ч­ни и об­ще­с­т­ве­ни ам­би­ции в жи­во­та, ко­е­то ще пречи за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на пла­но­ве­те. Пре­дан на близките си, той ин­стин­к­ти­в­но ще търси до­ма­ш­но­то спо­кой­с­т­вие. Това би го спа­сило от ме­лан­хо­ли­я­та. При на­пре­г­на­та си­ту­а­ция, ако се вгле­да дъл­бо­ко в се­бе си (в сво­е­то ви­с­ше “Аз”) Ра­кът ще от­к­рие, че всъ­щ­ност вече има го­то­во, ста­бил­но ре­ше­ние и е аб­со­лю­т­но без­раз­ли­чен към об­к­ръ­жени­е­то. 

      Родените между 21.06. и 01.07. /I де­ка­нат/ през 2012г. Про­ни­ца­те­лен ана­ли­тик, той мо­же би ще из­ра­зява емо­ци­и­те си ар­ти­с­ти­ч­но, до­ри с дра­ма­ти­ч­но по­ве­де­ние. Ен­ту­си­а­зъм и спра­ве­д­ли­вост бе­ле­жат ре­ше­ни­я­та му на ли­ч­ни и об­ще­с­т­ве­ни про­б­ле­ми. Ще тър­си по-про­дъл­жи­тел­ни об­ще­с­т­ве­ни от­но­ше­ния, но пре­ми­на­ва през мно­го ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. Би трябвало да из­бягва не­а­к­ту­ал­ни те­ми или не­под­хо­дя­що вре­ме и на­чи­ни за при­ло­же­ни­е­то им. Родените между 01.07. и 12.07. /II де­ка­нат/  през 2012г. Пра­к­ти­ч­ни и изо­б­ре­та­тел­ни, те ще имат си­с­те­ма за вся­ка своя ини­ци­а­ти­ва или вза­и­мо­о­т­но­ше­ние. Ле­с­но до­с­ти­гат це­ли­те си и получават помощ. Ин­те­ле­к­ту­ал­ната, ана­ли­зи­ра­ща ли­ч­ност може чрез емо­ци­о­нал­на­та си си­ла да до­с­ти­гне до ду­хо­в­но по­з­на­ние. Интуицията ще им помага за хар­мо­ни­зиране ­на об­ще­с­т­ве­ните и пар­т­ньор­с­ки от­но­ше­ния. Чрез ум­с­т­ве­на­та си дей­ност ще до­с­ти­гнат кон­к­ре­т­ни ре­зул­та­ти в много об­ла­с­ти. Родените между 12.07. и 23.07. / III де­ка­нат / през 2012г пре­у­ве­ли­ча­ват емо­ци­о­нал­но­то въз­дей­с­т­вие на си­ту­а­ци­и­те. Те могат да бъ­дат по­д­ма­мени за глу­па­ви по­с­тъ­п­ки и без­с­ми­с­ле­ни кон­та­к­ти с не­ну­ж­ни хо­ра. Но с до­с­та­тъ­ч­на ре­ши­тел­ност и уве­ре­ност в се­бе си пре­о­до­ля­ват жи­з­не­на­та си ла­бил­ност и не­у­до­в­ле­т­во­ре­ние. В жи­во­та на дру­ги­те ня­мат вре­ме и не трябва да се на­ме­с­ват.