Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

        На свободолюбивия Стрелец му е нужен интелектуален и състрадателен партньор, който да му е винаги на разположение. За него са важни моралната поддръжка и уважение в контакт. Често браковете са повече от един. Бракът е основан на обща духовна връзка, която способства за достигане на значителни цели. Партньорът обаче не трябва да засяга честолюбието и гордостта на Стрелеца. Децата възпитават с добър пример, малко теоретически и покровителствено. Жизнената му философия е:”Живей самостоятелно и остави и другите да живеят”. Обща прогноза за личности от зн. Стре­ле­ц за 2012г. Стре­ле­цът ви­на­ги ще е сред хо­ра­та, в со­ци­у­ма, при ръ­ко­во­д­с­т­во­то им, ка­то за то­зи про­цес ин­те­г­ри­ра ко­ло­сал­но ко­ли­че­с­т­во ин­фор­ма­ция, за да мо­же чрез ефе­к­ти­в­но дей­с­т­вие да по­с­ти­г­не ав­то­ри­те­т­. Тези личности вси­ч­ко ще тря­б­ва да зна­ят и да про­ве­ряват, за да мо­гат да по­у­ча­ват, въ­д­во­ря­ват ред, по­ви­ша­ват со­ци­ал­ния си ста­тус и ав­то­ри­тет. Кармичната задача налага на ин­ди­ви­да с ак­цент на зн.Стре­лец през тази година да се въз­по­л­з­ва от бо­га­тия си ми­нал опит. Би тря­б­ва­ло да не се по­д­чи­ня­ва­ пре­ка­ле­но, да се от­ка­же от слу­ж­би­зъм, за да има про­фе­си­о­нал­на ста­би­ли­за­ция, хар­мо­ни­ч­но слу­же­б­но и здра­во­с­ло­в­но състоя­ние. При то­ва по­ло­же­ние един­с­т­ве­на­та въз­мо­ж­ност да из­бе­г­не не­при­я­т­но­с­ти е да за­е­ме изо­ли­ра­на по­зи­ция, за да съумее да ви­ди от стра­ни си­ту­а­ци­я­та и се­бе си.  Кон­сер­ва­ти­з­мът ще му налага да жи­вее по не­пи­са­ни за­ко­ни, ръ­ко­во­дей­ки се са­мо от сво­и­те убе­ж­де­ния, а не от ог­ра­ни­ча­ва­щи­те сво­бо­да­та му при­е­ти нор­ми. Волята си ще проявява не само с действия, но и с разумно слово, като инструмент за общуване и познание в обществото около себе си.       

        Родените между 22.11. и 02.12. /I де­ка­нат/ през 2012г ще имат до­б­ри въз­мо­ж­но­с­ти за вза­и­мо­дей­с­т­вие. Възможни са все­въ­з­мо­ж­ни пре­пя­т­с­т­вия в ра­бо­та­та, слу­же­б­ни не­при­я­т­но­с­ти, раз­но­г­ла­сия с шеф. Винаги може да из­ле­зе от не­по­д­хо­дя­щи за не­го йе­рар­хии, да на­пу­с­не ра­бо­та и да се из­мъ­к­не от опе­ка. Тря­б­ва да се из­бя­г­ват съм­ни­тел­ни фи­нан­со­ви опе­ра­ции и илюзорни ситуации. Има го­ле­ми въз­мо­ж­но­с­ти за са­мо­про­я­ва и вли­я­ние над дру­ги­те хо­ра. Ако во­ди ня­ка­к­ва гру­па, то ще трябва да от­де­ли вре­ме за ра­бо­та с все­ки чо­век по­от­дел­но, за да не го измамят зад гърба му. Пре­дан на близките си, този човек ин­стин­к­ти­в­но ще оби­ча до­ма­ш­но­то спо­кой­с­т­вие, което го спа­ся­ва от ме­лан­хо­ли­я­та. Родените между  02.12.  и 12.12. /II де­ка­нат/ през 2012г  ще дър­жат на то­чност в из­пъл­не­ни­е­то на за­дъл­же­нията си, до­ри сти­гайки до дре­б­на­вост. Стре­ме­жът към ли­дер­с­т­во в дадена област ще ги ка­ра бър­зо и съ­ве­с­т­но да ра­бо­ти, из­по­л­звай­ки ефе­к­ти­в­ни ме­то­ди. Та­зи ак­ти­в­ност по­ви­ша­ва ре­пу­та­ци­я­та им и ще ги це­нят ка­то про­с­ве­тени, на­де­ж­дни, за­с­лу­жа­ващи до­ве­рие хора, с ди­с­ци­п­ли­на и до­б­ри те­х­ни­че­с­ки уме­ния. Би трябвало да дей­с­т­ват с из­ве­с­т­на ри­ту­ал­ност, пун­к­ту­ал­но спазване на пра­ви­ла­та на иг­ра­та и стабилност в плановете си. Индивидът мо­же да пре­д­п­ри­е­ме ре­ши­тел­ни дей­с­т­вия, осо­бе­но ако му е из­го­д­но и има до­б­ра перспектива. Пъ­те­ше­с­т­вия, ас­ке­ти­зъм, енер­гий­на сти­му­ла­ция регулярно ще по­до­б­ря­ват фи­зи­че­с­ко­то му съ­с­то­я­ние. Родените между 12.12. и 21.12. /III де­ка­нат/ през 2012г. То­зи фи­ло­соф и еру­дит ще е мно­го се­ри­о­зен към за­дъл­же­ни­я­та си. На­да­рен с от­ли­ч­на ин­ту­и­ция и го­лям ду­ше­вен усет, той мо­же да сгре­ши са­мо, ако не се упо­ва­ва на ли­ч­ния си опит и въ­т­ре­ш­ния си глас. Са­мо­чу­в­с­т­ви­е­то му ще се на­по­м­п­ва, осо­бе­но ако е цен­тър на вни­ма­ние и мо­же да раз­к­рие твор­че­с­ки­те си въз­мо­ж­но­с­ти. Ви­на­ги ще разполага с не­об­хо­ди­ма­та по­мощ от бли­з­ки или ко­ле­к­тив за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на инте­ле­к­ту­ал­ната си ми­сия. Не­що ще ку­ца в душевните про­я­ви и е не­об­хо­ди­мо изработването на "проте­за" чрез сил­на са­мо­ди­с­ци­п­ли­на, емо­ци­о­нал­на поддръжка от родители  и спо­со­б­ност да из­пъл­ни най-тру­д­на­та ра­бо­та по ма­к­си­мал­но въз­мо­ж­ния ред. Ще на­ми­ра но­ви ефе­к­ти­в­ни пъ­ти­ща за пе­чал­ба на па­ри и изо­б­ре­та­тел­но ще ги из­по­л­з­ва.