Общите прогнози за всеки знак са дадени по сигнали на специални клиенти. Използвана е информацията от учебниците "Астропрактикум" 1ч и 2ч за Метазодиакалните полета. Те образуват основата и не заменят персоналният хороскоп, за който са необходими точна дата, месец, година, час и място на раждане. Индивидуалната ви натална карта се изготвя в писмен вид /13-15 машинописни листа А4/ по поръчка, след установен контакт, с предварително заплащане /в стр.Услуги е посочена цената/. Получавате я лично или по пощата - обикновена, електронна /имейл/, а допълнителни въпроси могат да се изясняват по  посочените телефони, с имейл или по Skype.

        На страстният, кипящ от енергия Скорпион подхожда партньор стабилен, приятен, чувствен, практичен и умен. Поставят се високи изисквания към възможностите на партньора и всяка сфера на контакта трябва да се изследва до края, като той не признава никакви нормални граници. В брака е верен, но ревнив и отмъстителен и не прощава измама, даже и мимолетна. Децата възпитава сурово и разумно, разкривайки им истинските ценности в живота. Обща прогноза за личности от зн.Скорпион за 2012г.  Хората, опе­ри­ра­щи с го­ле­ми енер­гии вър­ху пру­жи­ни­те за дей­с­т­вие на со­ци­у­ма или съ­би­ти­я­та от ви­ди­мия или не­ви­димия, емоционален свят ще тър­сят на­пре­г­на­ти ме­с­та с на­ру­ше­ние на ре­да и нор­ми­те, ну­ж­да­е­щи се от из­чи­с­т­ва­не на не­ну­ж­но­то и ком­пен­са­ции. Ще пре­д­по­чи­та да ли­ди­ра в мал­ки ко­ле­к­ти­ви от до­б­ре по­д­б­ра­ни, емо­ци­о­нал­но свър­за­ни с не­го хо­ра. При ак­ти­в­на­ ре­а­ли­за­ция в со­ци­у­ма, той ще се ог­ра­ж­да от те­сен, плъ­тен кръг при­я­те­ли, ко­и­то му оси­гу­ря­ват ну­ж­на­та по­д­д­ръ­ж­ка и вза­и­мо­дей­с­т­вие. Ще е не­об­хо­ди­ма ра­бо­та за ук­ре­п­ва­не на тра­ди­ции и при­до­би­ва­не на ста­би­лен дом, като вси­ч­ко ще по­с­ти­гат с тру­да си. Ако съ­з­на­ни­е­то не е на ну­ж­но­то ни­во, чо­век мо­же да бъ­де сма­зан и зом­би­ран. Въз­ни­кват не­кон­т­ро­ли­ру­е­ми съ­с­то­я­ния, гру­би ин­с­тин­к­ти. По­лу­ча­ват се за­бър­ка­ни иму­ще­с­т­ве­ни от­но­ше­ния с пар­т­ньо­ри и не­я­с­ни си­ту­а­ции в мо­рал­ни­те ан­га­жи­мен­ти.

        Родените между 23.10. и 02.11. /I де­ка­нат/ през 2012г ще хвър­лят ця­ла­та си твор­че­с­ка енер­гия за до­с­ти­га­не на цел­та, като ще се стре­мят да са спра­вед­ливи и по­ле­зни. Ус­пя­ват в по­ли­ти­ка, би­з­нес и пси­хо­а­на­ли­з. Индивидът ще е всеотдаен в дру­ж­ба­та и към лю­би­ми­те съ­ще­с­т­ва, но понякога става не­у­до­в­ле­т­во­рен, не­ор­га­ни­зи­ран, ве­ч­но не­до­во­лен и задлъжнял чо­век. Възможни са пре­то­ва­ре­ност, на­с­ле­д­с­т­ве­ни бо­ле­с­ти, без­съ­ве­с­т­но дър­жание към не­го. Той обаче ще мо­же да кон­т­ро­ли­ра об­с­то­я­тел­с­т­ва­та и да се за­щи­ти от слу­чай­ни им­пул­си. Родените между 02.11. и 12.11. /II де­ка­нат/ през 2012г ще се стремят да опол­зо­т­во­ря­ват ефе­к­ти­в­но вся­ка ми­ну­та, ръководейки се от принципа: “Или вси­ч­ко или ни­що”. Въз­мо­ж­ни са ро­ман­ти­ч­ни фан­та­зии и илю­зии, за­гу­би чрез хазар­т­ни иг­ри и фи­нан­со­ви спе­ку­ла­ции. Стре­ме­жът към бор­ба и кон­ф­ликт не ле­жи на дъ­но­то на сър­це­то им, а по-ско­ро ще е же­ла­ни­е­то да се от­стра­нят от жи­во­та и за­т­во­рят в со­б­с­т­ве­ни­те си пре­жи­вя­ва­ния. Ще проявяват дал­но­ви­д­ност, са­мо­жер­т­ва, пре­д­па­з­ливост и пре­д­ви­д­ливост при ме­то­ди­ч­но из­пъл­не­ние на пла­но­вете си. ­Ус­пехът се до­с­ти­га ба­в­но чрез ин­тен­зи­в­на ра­бо­та, ог­ром­ни уси­лия и ста­ра­ние. Родените между 12.11. и 22.11. /III де­ка­нат/ през 2012г ще имат съмнения да­ли ще ус­пеят да се раз­гър­нат, из­ра­зят, ре­а­ли­зи­рат спо­со­б­но­с­ти и при­в­ле­кат към се­бе си внимание. Този човек ще е най-ре­а­ген­тен, от­к­рит и най-жи­во, ин­тен­зи­в­но ще ре­а­ги­ра на вся­ко из­ме­не­ние в съ­с­то­я­ни­е­то на пар­т­ньо­ра си. Ще оби­ча ком­форт, де­ца и се­мей­с­т­во. Ус­пе­ш­но ще во­ди де­ла­та си та­ка, че да уве­ли­чи бла­го­съ­с­то­я­ни­е­то си. Ще при­те­жа­ва до­с­то­вер­но мне­ние, въ­о­б­ра­же­ние, жи­з­не­ност и из­ку­с­т­во да пре­д­ра­з­по­ложи към се­бе си. Ус­пех мо­же да има в сфе­ри­те на ли­те­ра­ту­ра, окул­ти­зъм, ху­ма­ни­тар­ни де­ла и тези, свър­за­ни със со­б­с­т­ве­ност. Тре­во­ги­ и емоционално на­пре­же­ние могат да възникнат при стре­ме­жът му към ос­во­бо­ж­де­ние от ро­д­с­т­ве­ни или неприятни кон­та­к­ти и връ­з­ки (те не тър­пят по­д­чи­не­но по­ло­же­ние).